Za co odpowiada PRSES?

Każdy pracodawca lub właściciel magazynu jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom. Na jego barkach spoczywa m.in. odpowiedzialność za stan techniczny systemów składowania. Nie musi on jednak samodzielnie sprawować kontroli nad ich kondycją. Norma PN-EN 15635 jasno wskazuje, że takie zadanie powinno zostać zlecone wykwalifikowanej osobie. W związku z tym Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej usankcjonowało pozycję PRSES-a (z ang. Person Responsible for Storage Equipment Safety), czyli jednostki odpowiadającej za bezpieczeństwo w magazynie.

Co konkretnie należy do obowiązków PRSES-a?

PRSES to osoba odpowiedzialna za kondycję regałów magazynowych. Do jej obowiązków zalicza się:

  • bieżącą kontrolę sprawności systemów składowania

Głównym zadaniem PRSES-a jest regularne sprawdzanie stanu systemów składowania i wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości, które mogłyby zaważyć na bezpieczeństwie pracowników magazynu oraz składowanych towarów. To do niego zgłaszane są wszelkie zastrzeżenia co do stabilności lub jakości poszczególnych komponentów regałów magazynowych i to on odpowiada za wdrożenie działań mających na celu identyfikację oraz naprawę takich uszkodzeń.

  • przeprowadzanie przeglądów regałów magazynowych

PRSES z naszej firmy ORSON jest także odpowiedzialny za terminowe przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych regałów wysokiego składowania. Jego obowiązkiem jest m.in. bieżąca i cykliczna konserwacja lub wymiana części, kontrola systemów zabezpieczeń czy też przeprowadzanie szkoleń dla pracowników w zakresie bezpiecznego korzystania z przestrzeni magazynowej. Oprócz tego w zakresie powinności PRSES-a jest także sporządzanie raportów poprzeglądowych oraz prowadzenie ogólnej dokumentacji technicznej całych systemów składowania.

Za co odpowiada PRSES?