Czy warto kupić używane regały magazynowe?

Wyposażenie magazynu bywa kosztowne, zwłaszcza jeśli jego powierzchnia jest duża, a ilość składowanych towarów ma być znaczna. Co zrozumiałe firmy, które mają prowadzić działalność logistyczną albo spedycyjną czy też przygotować powierzchnię magazynową na potrzeby własnej produkcji starają się maksymalnie ograniczać koszty pozyskania niezbędnego sprzętu. Najczęściej stosowaną praktyką jest zakup systemu magazynowego, który był wcześniej eksploatowany przez innego użytkownika. Nabycie używanych regałów magazynowych może znacznie ograniczyć wydatki, jednak nie można przy tym zapominać o tym, że nie wszystkie oferowane urządzenia będą gwarantowały pełne bezpieczeństwo, odpowiadały obowiązującym przepisom oraz zapewnią długi i bezproblemowy okres eksploatacji. Przyjrzymy się bliżej temu, dlaczego zakup używanych regałów magazynowych może się wiązać z podwyższonym ryzykiem, sprawdźmy, jakie mogą być konsekwencje nieprzemyślanego zakupu oraz zobaczmy, co trzeba zrobić, by inwestycja okazała się opłacalna.

Czy zakup używanego regału magazynowego może być opłacalny?

Specyfika branży magazynowej wiąże się ze stosunkowo licznymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa składowanych towarów oraz zdrowia, a nawet życia pracowników zaangażowanych do obsługi magazynu. Większość zagrożeń wynika z faktu, że choć regały magazynowe pozwalają na znacznie ograniczenie przestrzeni niezbędnej do składowania różnych towarów, to jednocześnie przez umieszczenie ich piętrowo na niewielkim obszarze niosą ryzyko utraty stabilności regału i w niesprzyjających okolicznościach przewrócenia się części konstrukcji lub nawet kilku sąsiadujących ze sobą rzędów. Problemów przysparza także konieczność używania środków transportu bliskiego, przede wszystkim różnych typów wózków widłowych. Częsty ruch tego rodzaju urządzeń pociąga za sobą zwiększone prawdopodobieństwo kolizji i dodatkowego osłabienia struktury regału.

Ze względu na zagrożenia, a także na swoją konstrukcję opierającą się na wykorzystywaniu cienkościennych profili stalowych, które wprawdzie dobrze przenoszą obciążenia statyczne, jednak zdecydowanie gorzej radzą sobie z czynnikami dynamicznymi, w tym uderzeniami i nagłą zmianą obciążenia, regały magazynowe muszą spełniać wyśrubowane normy dotyczące wytrzymałości. Niezbędne jest odpowiednie przygotowywanie ich struktury do planowanych obciążeń, sporządzenie właściwego projektu dopasowanego do sposobu wykorzystania oraz zakładanego przepływu towarów. Regały magazynowe muszą nie tylko spełniać zapisy dotyczących ich norm, ale również być prawidłowo zmontowane i poddawane regularnym kontrolom, których celem jest wyłapanie wszystkich uszkodzeń oraz szybkie zastępowanie elementów o osłabionej nośności.

Warto pamiętać o tym, że wszystkie deformacje części składowych regału, ich mikropęknięcia, a nawet miejscowa korozja mają wpływ na stabilność konstrukcji. Jest to tym ważniejsze, że wiele uszkodzeń jest trudnych do odkrycia dla osoby nieposiadającej odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Jednocześnie liczba zdarzeń wpływających na osłabienie struktury nośnej może być znaczna, zwłaszcza w przypadku magazynu, który jest intensywnie eksploatowany. Decydując się na zakup regału używanego, trzeba więc mieć świadomość tego, że kluczowym elementem mającym wpływa na to, czy będzie się on nadawał do wykorzystania oraz zagwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa, jest stan techniczny regału. Jego ustalenie powinno zostać powierzone fachowcom, np. osobom posiadającym uprawnienia do wykonywania przeglądów regałów. Niezbędne będzie jednak spełnienie także innych warunków.

Na co trzeba zwrócić uwagę przy zakupie używanych regałów magazynowych?

Każdy regał magazynowy musi spełniać wymogi bezpieczeństwa oraz posiadać odpowiednie certyfikaty. Kluczowym dokumentem będzie dokumentacja techniczna dostarczana przez producenta. Konieczny będzie właściwy projekt ich zestawienia uwzględniający możliwe obciążenia, a także wystawiona przez wytwórcę deklaracja zgodności. Wszystkie te elementy, łącznie z instrukcją obsługi będą potrzebne do uzyskania potwierdzenia odbioru gotowych regałów wymaganego przez inspektorów PIP, jako podstawy do stwierdzenia czy urządzenia mogą być dopuszczone do użytkowania. Dane zawarte w dokumentacji określają też wymogi związane z przeglądami, serwisem i wykonywaniem napraw. Przydatnym dodatkiem potwierdzającym stan regału i przebieg jego wcześniejszej eksploatacji jest książka serwisowa regału z zapisanymi informacjami o zlecanych wcześniej naprawach. Szczególnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa mogą się okazać elementy, które były poddawane naprawom w sposób niedopuszczany przez producenta, a także eksploatowane niezgodnie z zasadami, np. stale przeciążane. Trzeba mieć na uwadze, że żadne z części nie powinny być spawane czy prostowane, o ile odkształcenia przekroczyły określony poziom, a wytwórca regału nie zezwala na odginanie części z nieprawidłową geometrią.

Warto pamiętać, że dla zachowania właściwości użytkowych regał powinien być zdemontowany, a następnie ustawiony przez ekipę posiadającą odpowiednie uprawnienia. W przeciwnym razie mogą pojawić się problemy ze stabilnością i może dojść do wykorzystania elementów, które z uwagi na swoje zużycie powinny zostać wymienione. Optymalną sytuacją będzie więc możliwość sprawdzenia stanu regału używanego jeszcze przed jego demontażem lub odkup od firmy, która wykonała go samodzielnie, dysponując przy tym specjalistami mogącymi poświadczyć, że wszystkie części są w dobrym stanie, a wcześniej regał był eksploatowany we właściwy sposób, np. z wykorzystaniem osłon słupów nośnych, prawidłowym zakotwieniem słupów do posadzki i rzetelnie wypełnianą dokumentacją techniczną.

Zakup używanych regałów magazynowych powinien być zawsze poprzedzony dokładnym sprawdzeniem danych dotyczących nośności konkretnego systemu. Warto pamiętać, że w większości przypadków dla zagwarantowania odpowiednich parametrów regał powinien być zmontowany w takiej samej konfiguracji, którą obejmuje projekt. Zmiany są możliwe tylko wówczas, gdy osoba z uprawnieniami przygotuje jego nową wersję, co jednak wymaga zwykle dostępu do informacji posiadanych przez wytwórcę danego systemu. Z całą pewnością nie powinno się inwestować w regały, które mają braki w dokumentacji, lub nie ma możliwości sprawdzenia ich stanu technicznego. Daleko idącą ostrożność należy też zachować w sytuacji, gdy demontaż został przeprowadzony przez osoby nieposiadające właściwych uprawnień.

Czy warto kupić używane regały magazynowe?