Jakie kompetencje powinien mieć ekspert wykonujący przeglądy regałów magazynowych?

Właściciel magazynu powinien regularnie dokonywać przeglądów regałów. To obowiązek wynikający z przepisów oraz norm prawnych znajdujących się m.in. w Kodeksie pracy. Jest to konieczne przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Uszkodzone lub zepsute regały mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla składowanych na nich regałach, ale i dla pracowników. Kto może dokonać takiej kontroli? Otóż to zadanie należy powierzyć ekspertowi od przeglądów regałów magazynowych.

Kto może wykonać przegląd regałów magazynowych

Teoretycznie w przepisach prawnych nie zostało jednoznacznie stwierdzone, kto może ocenić stan techniczny regałów. Jednak zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U.02.191.1596 zm. Dz.U.03.178.1745) okresowe kontrole mogą być przeprowadzane przez jednostki, które działają na podstawie odrębnych przepisów lub osoby upoważnione przez pracodawcę, które mają odpowiednie kwalifikacje.

Zarówno ten zapis, jak i inne regulacje, np. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650), nie wskazują na obowiązkowe uprawnienia czy kwalifikacje, jakie musi posiadać taka osoba.

Ekspert od przeglądów regałów magazynowych

Nie jest jednak tak, że można mieć w tym zakresie całkowitą dowolność. Istnieje bowiem norma PL-EN 15635:2010, zgodnie z którą przeglądy regałów magazynowych mogą być wykonywane przez wykwalifikowany personel własny, zewnętrznych specjalistów lub służby techniczne producenta regałów. Ekspert od przeglądów regałów magazynowych musi posiadać certyfikat potwierdzający kompetencje.

Jakie kompetencje powinien mieć ekspert wykonujący przeglądy regałów magazynowych?