Kim jest PRSES?

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas użytkowania wszelkich urządzeń magazynowych – w tym regałów – jest obowiązkiem właściciela magazynu lub pracodawcy. Narzucają go przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  ( tj. Dz.U z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki (Dz.U z 2002 r. Nr 191 poz. 1596, ze zm.) oraz zapisy Kodeksu Pracy. Instytucją, która ma akredytację państwową na działania związane ze zwiększaniem bezpieczeństwa w trakcie pracy w magazynie, jest Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej. To właśnie ono usankcjonowało pozycję PRSESa.

PRSES: Person Responsible for Storage Equipment Safety

PRSES to osoba, która odpowiada za bezpieczeństwo systemów składowania w magazynie. Przeprowadza ona regularne przeglądy regałów magazynowych, odpowiada za ich serwisowanie, a także prowadzi dokumentację związaną z wprowadzanymi zmianami czy naprawami. PRSES doskonale ocenia niebezpieczeństwa grożące podczas pracy  magazynie. Zna doskonale różne rodzaje regałów, wie, na jakie  obciążenia mogą one utrzymać, oraz w jaki sposób powinno się z nich korzystać. PRSES powinien być poinformowany o każdej zmianie dotyczącej magazynowania: przebudowie regałów, nowym rodzaju składowanego towaru, czy innym sposobie użytkowania regału. Przeglądy PRSESa mają na celu nie tylko wykrycie uszkodzeń, ale też m.in. czy jednostki ładunkowe spełniają kryteria opisane w specyfikacji systemu lub czy palety, na których jest towar, nadają się do użytku.

Przeglądy regałów

Przeglądy regałów mogą mieć różne formy.  Pierwsza  z nich to ta, gdy pracownik magazynu sam zgłasza do PRSES zauważone przez siebie uszkodzenie regału. Druga forma to okresowe oględziny. PRSES określa częstotliwość regularnych oględzin, po których tworzy pisemny raport. Trzecią formą są tzw. inspekcje eksperckie, odbywające się co najmniej raz do roku. Często wykonywane są przez dostawców systemów składowania, zazwyczaj są też konieczne, aby zachować gwarancję. Obsługa PRSESa często oferowana jest przez dobre firmy, zajmujące się dostawą, montażem i przeglądami mebli magazynowych.

Kim jest PRSES?