Jak eksploatować regały magazynowe zgodnie z zasadami BHP?

Sprawne zarządzanie gospodarką magazynową bezpośrednio warunkuje efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Integralną częścią każdej infrastruktury logistycznej są obszary magazynowe, dysponujące specjalistycznym sprzętem i wyposażeniem. Dobra organizacja przepływu materiałów i informacji to klucz do sukcesu. Towary są składowane i zabezpieczane na regałach magazynowych, które pozwalają optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń. Mogą być statyczne, przesuwne lub automatyczne, a ich obsługa często wymaga wykorzystania urządzeń pomocniczych. Wszystkie wykonywane działania muszą być zgodne z zasadami BHP, co zagwarantuje pracownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Jak bezpiecznie użytkować regały magazynowe?

Obowiązkiem każdego pracodawcy i właściciela budynku jest zapewnienie pracownikom bezpiecznego środowiska pracy. Pracownicy natomiast muszą przestrzegać zasad BHP i minimalizować ryzyko zagrożenia. Regały magazynowe muszą spełniać restrykcyjne normy polskie i europejskie, które określają między innymi dopuszczalne obciążenia i parametry stateczności. Powinny być zabezpieczone przed przewróceniem się. Odstępy pomiędzy nimi muszą uwzględniać wykorzystywane środki transportu, a ich szerokość nie może być mniejsza niż 0.75 metra przy ruchu jednokierunkowym. Każdy regał magazynowy musi posiadać precyzyjne dane, identyfikujące producenta oraz datę produkcji, numer fabryczny i wyniki badań, potwierdzających zgodność z normami PN-EN. Obsługując regał magazynowy należy pamiętać, że nie wolno przekraczać dopuszczalnych obciążeń ani samodzielnie modyfikować konfiguracji konstrukcyjnej. Niedopuszczalne jest wchodzenie na regały i umieszczanie na nich uszkodzonych opakowań towarów. Regały zblokowane należy zabezpieczyć słupkami kotwiącymi.

Teren wykonywania prac w bezpośredniej bliskości regału zawsze musi zostać oznakowany. Każdy regał magazynowy powinien być wyposażony w odbojniki oraz sworznie zabezpieczające. Pamiętajmy, że zgodnie z zasadami BHP dla każdego zakładu powinna zostać przygotowana indywidualna instrukcja gospodarki magazynowej. Układanie i zdejmowanie towarów z regału nie może stwarzać niebezpieczeństwa dla osób postronnych. Przed rozpoczęciem prac, każdy pracownik magazynu powinien zapoznać się ze szczegółowymi technikami magazynowania poszczególnych grup towarów. Zwróćmy uwagę, czy na każdym regale znajduje się informacja o parametrze nośności konstrukcji. Specjaliści BHP zalecą utrzymywanie porządku w obiekcie, systematyczne szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczanie słupków i znakowanie dróg transportowych. Na regałach nie można samodzielnie zawieszać dodatkowych opraw oświetleniowych i konserwować ich nieprzeznaczonymi do tego celu środkami chemicznymi, które mogą osłabić ich właściwości mechaniczne.

Kontrole stanu technicznego regałów magazynowych

Zasady BHP jednoznacznie określają, że regały magazynowe muszą być poddawane okresowym kontrolom stanu technicznego. Doraźną kontrolę należy przeprowadzić po każdym uszkodzeniu mechanicznym elementu konstrukcyjnego. Codziennej kontroli wizualnej dokonują pracownicy magazynu i wszelkie nieprawidłowości muszą natychmiast zgłaszać personelowi kierowniczemu. Kierownik magazynu raz w tygodniu także powinien przeprowadzić wzrokową kontrolę techniczną. Raz w miesiącu pracownik służby BHP w danej jednostce dokonuje szczegółowej inspekcji kilku wybranych konstrukcji.

Raz w roku obowiązkowo trzeba przeprowadzić okresową kontrolę stanu technicznego regałów magazynowych. Przeglądy regałów magazynowych mogą być dokonywane tylko przez uprawnionych specjalistów, dlatego warto skorzystać z doświadczenia firm zewnętrznych. Na przeglądzie rocznym sprawdzany jest nie tylko stan systemu regałów, ale również ich zabezpieczenia. Aktualny stan techniczny weryfikowany jest poprzez analizę raportów okresowych. Specjalista BHP kwalifikuje uszkodzenia do jednej z trzech grup ryzyka i rekomenduje metody likwidacji usterek. Bezpieczeństwo użytkowania magazynu z pewnością zwiększy inwestycja w wyposażenie dodatkowe, takie jak wewnętrzne lustra magazynowe czy zabezpieczające ścianki siatkowe.

Jak eksploatować regały magazynowe zgodnie z zasadami BHP?