Co to jest certyfikat na przegląd regałów magazynowych?

Regały magazynowe pozwalają na bardzo efektywne wykorzystanie przestrzeni potrzebnej do przechowywania różnych towarów. Dzięki możliwości składowania pionowego większa ilość przedmiotów może być składowana w pomieszczeniach magazynowych zajmujących mniejszą powierzchnię. Jednak wraz z ilością przedmiotów umieszczanych na regałach magazynowych rośnie także ich obciążanie, a zarazem szansa na spowodowany zużyciem lub uszkodzeniem konstrukcji wypadek.

Przewrócenie się regału czy jego części może spowodować bardzo duże zagrożenie dla osób przebywających w magazynie. Pociągnęłoby za sobą także znaczne straty materialne. Ze względu na potencjalne niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem regałów magazynowych ich stan powinien być stale monitorowany. Przepisy nakładają na przedsiębiorstwa obowiązek regularnego wykonywania przeglądów regałów magazynowych. Ważne jednak, by były one przeprowadzane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności potwierdzone stosownymi certyfikatami.

Kto powinien wykonywać przeglądy regałów magazynowych?

Przeglądy regałów magazynowych zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny być wykonywane przynajmniej raz w roku. Konieczność ich przeprowadzania wynika zarówno z uregulowań zawartych w Kodeksie pracy, rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, a także z norm PN-EN 15635:2010P – stalowe statyczne systemy składowania: zastosowanie i konserwacja wyposażenia magazynowego, PN-EN 15512 – stalowe statyczne systemy składowania, regały paletowe o zmiennej konfiguracji: zasady projektowania oraz PN-M–78322: 1989 – Urządzenia do składowania. Regały magazynowe. Parametry podstawowe.

Zgodnie z przepisami kontrole stanu regałów powinny być przeprowadzane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności. Jednocześnie każdy pracodawca korzystający z urządzeń do składowania zgodnie z normą PN-EN 15635 jest zobowiązany do wyznaczenia specjalisty PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety). Jest to osoba, która odpowiada zarówno za stan techniczny regałów, jak i za wykonywanie regularnych przeglądów.

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej organizuje specjalne kursy, które pozwalają zdobyć uprawnienia PRSES. Przeglądy wykonywane przez osoby z takim certyfikatem są gwarancją, że wszystkie uchybienia zostaną zauważone, a ryzyko wypadku będzie się utrzymywało na najniższym możliwym poziomie.

Co to jest certyfikat na przegląd regałów magazynowych?