Jak często należy wykonywać serwis regałów magazynowych?

Używanie regałów magazynowych to najlepsza metoda na optymalne wykorzystanie powierzchni przeznaczonej do składowania towarów. Dzięki możliwości umieszczania ładunków na kolejnych piętrach regału w hali o tej samej powierzchni można zmieścić znacznie większą ilość produktów, a ich obsługa wymaga pokonywania mniejszych odległości. Umieszczanie dużych ciężarów na sporej wysokości oznacza jednak potencjalne zagrożenie wypadkiem. Chociaż renomowani producenci regałów oferują stabilne i trwałe konstrukcje, to ich stan techniczny bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo przebywających w magazynie pracowników oraz przechowywanych towarów. Dla zagwarantowania pełnej ochrony ludzi i mienia konieczne jest więc skrupulatne i regularne serwisowanie regałów magazynowych. Przekonajmy się, co jest wykonywane w ramach przeprowadzanych prac serwisowych i jakie czynności są podejmowane w razie wykrycia usterek.

Dlaczego regularny serwis regałów magazynowych jest tak ważny?

Regały magazynowe to rozbudowane i złożone konstrukcje, które muszą przenosić duże obciążenia i zachowywać stabilność podczas ustawiania i zdejmowania ładunku. Największym zagrożeniem dla trwałości regałów są usterki pojawiające się w wyniku bezpośrednich kolizji wózków widłowych czy innych urządzeń transportu bliskiego używanych w magazynie ze strukturą nośną regałów. Warto pamiętać, że wózek z obciążeniem ma dużą masę i uderzenie oznacza działanie znacznych sił. Poza ryzykiem pojawienia się wgnieceń problemem są też obciążenia zmęczeniowe, a także zniszczenia powodowane wibracjami czy wstrząsami podczas nieprawidłowego ustawiania albo zdejmowania ładunków.

Ze względu na istniejące niebezpieczeństwo pogłębiania się uszkodzeń, a w ich następstwie nawet zawalenia się całego systemu, elementy nośne regału muszą być poddawane regularnym kontrolom. Ich częstotliwość powinna być zawsze określana przez producenta danego systemu. Jako absolutne minimum przyjmuje się przeprowadzanie szczegółowej kontroli przynajmniej raz do roku. Warto jednak wykonywać je częściej, zwłaszcza jeśli w trakcie eksploatacji miały miejsce kolizje wózków z regałem czy były zgłaszane inne incydenty, które mogły wpłynąć na osłabienie konstrukcji.

W ramach serwisu regałów i ich dokładnego przeglądu osoby posiadające odpowiednie uprawnienia sprawdzają stan techniczny poszczególnych elementów. Kontrolowane są wymiary słupów i belek pod kątem ewentualnych wgnieceń i deformacji. Bada się także czy słupy są w pełni stabilne i wypoziomowane, a miejsca ich kotwienia do podłoża nie zostały w żaden sposób naruszone. Równie ważne jest dokładne obejrzenie struktury regału i weryfikacja elementów nośnych w celu identyfikacji wszelkiego rodzaju pęknięć i rys, które mogą świadczyć o zmniejszonej wytrzymałości elementu i konieczności jego wymiany.

Przebieg kontroli i naprawa odkrytych usterek

Kontrola stanu technicznego regałów może skutkować zaliczeniem ich do jednej z kategorii, w zależności od stwierdzonych usterek i nieprawidłowości. Regały oznaczone jako kategoria zielona mogą być dalej eksploatowane bez żadnych ograniczeń. Regały, które zostały uznane za kwalifikujące się do kategorii żółtej, wymagają wprawdzie interwencji, jednak nie muszą zostać wyłączone z użytkowania, a naprawy powinny być wykonane w ciągu 4 tygodni od zakończenia kontroli. W przypadku, gdy konstrukcja regałów została naruszona, zostają one automatycznie uznane za kategorię czerwoną. Powinny one być jak najszybciej odciążone, a ich wykorzystywanie jak najprędzej zawieszone. W przypadku regałów z kategorii czerwonej naprawy powinny być wykonane bez zbędnej zwłoki.

Zakres prac naprawczych i konserwacyjnych zależy zawsze od skali uszkodzeń, typu regału oraz tego, jakie możliwe ingerencje dopuszcza dołączona do regałów dokumentacja. W niektórych przypadkach możliwe będzie prostowanie niewielkich odkształceń, w innych konieczne będzie zastosowanie specjalnej plomby lub całkowita wymiana uszkodzonego elementu. Częstymi interwencjami serwisu jest też poprawianie połączeń belek i łupów, ponowne poziomowanie niektórych fragmentów czy wymiana stężeń albo łączników. Wiele zabiegów dotyczy wymiany lub naprawy odbojnic oraz zabezpieczeń chroniących regały przed uderzeniami wózków widłowych.

Warto pamiętać, że wszystkie czynności związane z obsługą regałów magazynowych powinny być wykonywane przez osoby, które dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Montaż regałów należy powierzyć firmie, która zatrudnia specjalistów certyfikowanych przez producenta danego systemu. W przedsiębiorstwie powinno być utworzone stanowisko tzw. PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety). Taki pracownik odpowiada za bieżącą eksploatację regałów, zbiera informację o pojawiających się incydentach i dba o bezpieczeństwo magazynu. Przeprowadzanie przeglądów powinno być również zlecane osobom posiadającym odpowiednie kompetencje np. inspektorom regałowym certyfikowanym przez niezależne instytucje takie jak Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej. Tylko korzystanie z wiedzy specjalistów jest gwarancją pełnego przestrzegania zaleceń norm obejmujących zasady korzystania z urządzeń tego typu, np. PN-EN 15635:2010.

Jak często należy wykonywać serwis regałów magazynowych?