Kto może dokonać okresowego przęglądu regałów magazynowych?

Zgodnie z przepisami BHP obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Właściciele zakładów produkcyjnych lub magazynów odpowiadają nie tylko za dostęp do środków ochrony osobistej, ale także za stan techniczny maszyn i urządzeń. Wśród ich powinności znaleźć można też konieczność regularnego przeprowadzania przeglądów regałów magazynowych. Częstotliwość okresowych przeglądów regulują m.in. europejskie normy. Nie dla wszystkich przedsiębiorców jasne jest jednak to, kto takie przeglądy może przeprowadzać. W dzisiejszym artykule chcemy rozwiać te wątpliwości, dlatego wyjaśniamy, kto jest uprawniony do przeprowadzania przeglądów eksperckich.

Kto może ocenić stan techniczny regałów magazynowych?

Przeglądy regałów magazynowych można podzielić na trzy typy. Pierwszym jest ocena stanu technicznego po otrzymaniu natychmiastowego zgłoszenia od pracownika. Drugi dotyczy oględzin po zgłoszeniu usterki. Trzeci natomiast wykonuje się w ramach tzw. okresowego przeglądu eksperckiego. Dwa pierwsze rodzaje przeglądów zwykle przeprowadza osoba wyznaczona przez przełożonego, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo składowania. Może być to pracownik BHP lub np. przeszkolony kierownik magazynu. Okresowe przeglądy regałów magazynowych wykraczają jednak poza kompetencje takiej osoby, gdyż wymagają eksperckiej wiedzy. Aby móc je przeprowadzić, należy mieć odpowiednie uprawnienia.

Eksperckie przeglądy regałów magazynowych mogą przeprowadzać osoby zatrudnione w firmach specjalizujących się w wykonywaniu tego rodzaju kontroli, które legitymują się autoryzacją uzyskaną od samych producentów regałów. Tacy specjaliści mają też uprawnienia w zakresie sporządzania raportów na temat stanu technicznego regałów wraz ze wskazaniem zaleceń dotyczących naprawy ewentualnych nieprawidłowości wykrytych w czasie kontroli. Wśród takich osób wymienić można licencjonowanych pracowników firmy ORSON. Oprócz specjalistów z firm zewnętrznych fachowej oceny stanu technicznego regałów magazynowych mogą dokonać również sami ich producenci.

Kto może dokonać okresowego przęglądu regałów magazynowych?