Na czym polega naprawa regałów metalowych?

Regały metalowe wykorzystywane do składowania towarów w magazynach są poddawanie bardzo dużym obciążeniom. Ze względu na specyfikę użytkowania, ich stan techniczny ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa zarówno ludzi przebywających w pobliżu, jak i znajdujących się na nich produktów. Zapewnienie właściwej stabilności i wytrzymałości wymaga regularnych kontroli stanu technicznego regałów magazynowych oraz ich fachowej konserwacji. Wszystkie uszkodzenia powodują konieczność naprawy regałów metalowych albo, jeśli będzie to niemożliwe, zastąpienia ich nowymi. Zobaczmy, z czym wiąże się naprawa regałów magazynowych i w jaki sposób przebiega.

Dlaczego właściwy stan techniczny regałów magazynowych ma tak duże znaczenie?

Składowanie towarów w pionie daje możliwość znacznego ograniczenia potrzebnej powierzchni magazynowej. Jednak ze względu na dużą masę umieszczanych na regałach towarów ich stan musi być stale monitorowany, tak by zapobiec możliwym wypadkom i stratom materialnym. Zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących BHP oraz zapisami normy PN-EN 15635:2010/Ap1:2011 – „Stalowe statyczne systemy składowania – Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania” przynajmniej raz w roku powinien być wykonywany szczegółowy przegląd techniczny. W dodatku w każdej firmie korzystającej z regałów tego typu powinno być stworzone specjalne stanowisko dla osoby, która odpowiada za bieżący stan regałów.

Celem prowadzonego przeglądu jest wykrycie odstępstw od prawidłowych wymiarów wszystkich elementów konstrukcyjnych regału, znalezienie uszkodzeń materiału, np. w postaci rys czy pęknięć, a także dokonanie oceny wpływu wykrytych nieprawidłowości na możliwość dalszej eksploatacji. W przypadku uszkodzeń, które mogą prowadzić do utraty stabilności czy znacznego zmniejszenia obciążalności elementu regał jest oznaczany jako wyłączony z użytkowania, a wszystkie naprawy muszą być przeprowadzone bezzwłocznie. Jeśli usterki nie wymagają wyłączenia elementu z eksploatacji, wówczas naprawy trzeba wykonać w terminie 4 tygodni od przeprowadzonej kontroli.

Wykryte podczas przeglądu uszkodzenia mogą dotyczyć różnych części konstrukcji. Większość odkształceń powstaje wskutek uszkodzeń belek albo słupów powodowanych przez uderzenia w regał zdejmowanych lub układanych ładunków, a także w wyniku najechania przez wózek widłowy czy inne urządzenie transportowe na słup.

Jak wygląda proces naprawy metalowych regałów magazynowych?

Naprawy regałów metalowych wykorzystywanych do składowania mają na celu przywrócenie im wszystkich własności użytkowych, w tym przewidzianej przez producenta nośności. Zakres prowadzonych prac zależy zawsze od rodzaju uszkodzenia, jego wagi i wielkości. W przypadku pojawienia się pęknięć czy dużych wgnieceń mocno odbiegających od parametrów podanych w normach konieczna bywa wymiana całego elementu. Jeśli jednak skala uszkodzenia jest niewielka, możliwe jest zwykle zastosowanie specjalnych zestawów naprawczych.

Do najczęściej naprawianych elementów należą słupy i belki, które często są uszkadzane wskutek błędów obsługi magazynu i następujących w ich następstwie zderzeń z używanymi środkami transportu bliskiego, wózkami widłowymi czy wszelkiego rodzaju przenośnikami paletowymi. Awariom ulegają także stopy regałów oraz systemy ich kotwienia. W ramach napraw usuwane są defekty połączeń między belkami i słupami, często niezbędna bywa też korekta wypoziomowania poszczególnych elementów.

Warto pamiętać, że naprawy regałów muszą się odbywać zgodnie ze sposobem postępowania przewidzianym przez ich producenta. Większość wytwórców regałów dopuszcza wymianę całych elementów. Wielu zgadza się również na korektę geometrii poszczególnych części albo stosowanie specjalnych plomb, które przenoszą obciążenie w zastępstwie uszkodzonego fragmentu. Prostowanie regałów jest najczęściej dozwolone tylko wówczas gdy odkształcenie mieści się w określonym przedziale. Najrzadziej producenci regałów zgadzają się na stosowanie metod termicznych, np. podgrzewania elementu w celu usunięcia zniekształcenia, ponieważ tego rodzaju zabiegi mają wpływ na wewnętrzną strukturę metalu i mogą prowadzić do jego znacznego osłabienia.

Podczas napraw regałów magazynowych absolutny priorytet mają uszkodzenia zaliczone do kategorii „czerwonej”, czyli te, które skutkują wyłączeniem regału z eksploatacji. W następnej kolejności mogą być usunięte uszkodzenia oznaczone jako „pomarańczowe”.

Warto pamiętać, że naprawy regałów magazynowych powinny wykonywać firmy, które zatrudniają specjalistów posiadających odpowiednią wiedzę na temat rodzajów uszkodzeń i ich możliwych skutków, a także znają zasady postępowania określone przez producenta danego systemu.

Na czym polega naprawa regałów metalowych?