Prawo a konieczność przeprowadzania przeglądów technicznych regałów magazynowych

Okresowe przeglądy regałów magazynowych wykonuje się z kilku powodów. Przede wszystkim mają na celu ocenę stanu technicznego takich konstrukcji oraz wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, które mogłyby zaważyć na ich funkcjonalności. Kontrole są ważne m.in. ze względów bezpieczeństwa. Zgodnie z przepisami zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w miejscu pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Czy w związku z tym te same regulacje prawne dotyczą konieczności przeprowadzania kontroli regałów magazynowych, czy może regulują je odrębne przepisy?

Jakie przepisy wskazują na obowiązek przeprowadzania przeglądów regałów magazynowych?

Obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego regałów magazynowych reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Konieczność ta nie wynika zatem z odrębnych regulacji, ale z ogólnego zapisu, zgodnie z którym to pracodawca odpowiada za stworzenie bezpiecznych warunków pracy wszystkim zatrudnionym w jego firmie. Tym samym to w interesie pracodawcy powinno być też m.in. utrzymanie w dobrym stanie technicznym maszyn, urządzeń oraz wszelkich konstrukcji, z których korzystają pracownicy. W przeciwnym razie za zaniedbania w tym zakresie może ponieść on słone konsekwencje.

Na konieczność przeprowadzania cyklicznych przeglądów regałów magazynowych jasno wskazują też zapisy Kodeksu Pracy. Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP zostały wyszczególnione w rozdziale X. Inną podstawą prawną, która reguluje tę kwestię, jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U z 2002 r. Nr 191 poz. 1596, ze zm.). I choć w  przypadku tej regulacji mowa o konkretnych urządzeniach, a nie regałach, to systemy składowania tak samo, jak maszyny, stanowią istotne wyposażenie magazynów i hal przemysłowych. Z tego powodu ich sprawność także jest warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Prawo a konieczność przeprowadzania przeglądów technicznych regałów magazynowych